മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം .

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷനറി | നിഘണ്ടു

മലയാള പദങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനും തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിഘണ്ടു സഹായിച്ചേക്കും

No comments:

Post a Comment

JOIN OUR WHATSAPP GROUP